Elektronické požární systémy (EPS)

Systémy elektrické požární signalizace tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Významně se podílí na ochraně majetku a osob. Zajišťují včasnou detekci požáru a represivní zásah.

Systém elektrické požární signalizace se skládá z detektorů, vyhodnocovací telefonní ústředny a z koncových zařízení, které informují uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO) u hasičského záchranného sboru (HZS).

Detektory požární signalizace vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Reagují na všechny typy hořícího materiálu a jejich konstrukce eliminuje vznik falešných poplachů. Mimo těchto tzv. automatických hlásičů jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru.

Jednotlivé hlásiče požáru jsou připojeny do linek, které jsou napojeny na ústřednu EPS. Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení. na čelním panelu ústředny jsou obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému a případném požáru v objektu s detailní lokalizací.

Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov.

Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasicí zařízení, klíčové trezory, apod.).